M

Pravidlá a štatút súťaže

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „Z obálky do obálky“ (ďalej len „Súťaž“) a poskytovateľom výhry je Martinus, s. r. o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Podmienky účasti v Súťaži

Účastník Súťaže registráciou/zapojením do Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je uvedenie e-mailového kontaktu Účastníka, na ktorý bude Účastník v prípade výhry kontaktovaný. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri zapojení do Súťaže zodpovedá Účastník.

Mechanizmus a výhry

Zadaním e-mailovej adresy alebo prihlásením pomocou konta na sieti Facebook sa súťažiaci zaraďuje do žrebovania o výhry. Po skončení Súťaže prebehne žrebovanie spomedzi Účastníkov. Vyžrebovaných bude 30 výhercov, z ktorých každý môže vyhrať maximálne 30 Usporiadateľom vybraných kníh od vydavateľstva Slovart a maximálne 1 Usporiadateľom vybranú podpísanú grafiku od ilustrátora.

Účastník po prihlásení sa svojou platnou e-mailovou adresou alebo Facebook kontom môže hádať názvy kníh podľa ilustrácií umiestnených na webovej stránke www.zobalkydoobalky.sk. Knihy, ktoré uhádol a správne zadal do herného rozhrania, sa automaticky ukladajú do zoznamu spárovaného s e-mailovou adresou súťažiaceho, ktorú uviedol ako svoju kontaktnú adresu pri prihlásení do Súťaže.

V období od 20.9.2021 do 8.10.2021 sa každý kalendárny deň na webovej stránke odkryje nová ilustrácia, pričom súťaž trvá do 10.10.2021. Za každú uhádnutú knihu sa Účastníkova potenciálna výhra, v prípade, že by bol vyžrebovaný, navyšuje o 2 knihy.

Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jednej e-mailovej adresy. V prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže prostredníctvom viacerých e-mailových adries, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto adresy účastníka zo Súťaže odstrániť.

V prípade, že Účastník v období od 20.9.2021 do 10.10.202 urobí aspoň jeden nákup knihy od vydavateľstva Slovart buď v internetovom kníhkupectve na www.martinus.sk alebo v kamenných kníhkupectvách Martinus a stane sa jedným z výhercov Súťaže, získa okrem kníh tiež jednu z autorom podpísaných ilustrácií. Napríklad Účastník, ktorý počas Súťaže uhádol 15 kníh podľa, vytvoril objednávku knihy od vydavateľstva Slovart v internetovom alebo kamennom kníhkupectve Martinus a bol vyžrebovaný ako jeden z výhercov, získa 30 kníh od vydavateľstva Slovart podľa výberu Usporiadateľa a k tomu 1 podpísanú súťažnú ilustráciu.

Výhercovia ilustrácií musia svoj nákup preukázať číslom objednávky (pri nákupe na www.martinus.sk) alebo, v prípade nákupu v kamennom kníhkupectve, pokladničným dokladom.

V prípade, že vyžrebovaný výherca Súťaže neuhádol ani jednu knihu podľa ilustrácií, bude mu venovaná výhra v podobe darčekovej poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 10 eur. V takomto prípade platí, že ak sa Účastník preukáže nákupom v kníhkupectve Martinus, získa jednu z ilustrácií s podpisom autora.

Výhercovia, ktorí získajú ceny, budú vybraní náhodným losovaním zo všetkých e-mailových adries Účastníkov Súťaže.

Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 30.10.2021. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadali na www.zobalkydoobalky.sk.

Každý výherca musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Na túto adresu (resp. na osobný odber do jedného z kamenných kníhkupectiev Martinus, podľa dohody s výhercom) mu bude doručená výhra.

Usporiadateľ počas Doby trvania súťaže zasiela Účastníkom na e-mailovú adresu uvedenú pri prihlásení do Súťaže informácie týkajúce sa Súťaže.

Ak hodnota výhry presiahne 350 eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle §8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.

Osobné údaje

Účastník Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže berie na vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a ďalšie Účastníkom dobrovoľne zadané osobné údaje (ako napríklad telefónne číslo a podobne) na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkom Súťaže, ako aj za účelom odovzdania výhier výhercom. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že v prípade získania výhry budú kontaktovaní Usporiadateľom na poskytnutú e-mailovú adresu. Počas konania Súťaže môže Účastník kedykoľvek namietnuť voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Usporiadateľovi, na základe ktorého Usporiadateľ vyradí jeho e-mailovú adresu a prestane ju, ako aj iné Účastníkom zadané osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely súvisiace so Súťažou, čím súčasne zaniká účasť Účastníka v Súťaži a nadväzujúce práva Účastníka vyplývajúce z týchto Pravidiel Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania ako aj podmienok hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov ako aj druhy výhier, ktoré sú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle ustanovení §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 20.9.2022.

Tento štatút si môžeš stiahnuť aj v podobe pdf.

Späť Ďalej Hrať